خزان روب و برگ جمع کن SH 85
خزان روب و برگ جمع کن SH 85
خزان روب بنزینی با دو کاربرد دمنده و مکنده برگ درختان با قدرت بالا و با ویژگی خورد کردن برگ و شاخه های ریز و انتقال آنها به کسیه مربوطه

مدل                  SH 85  
قدرت                  1.1 HP 
سرعت باد                  82 m/s    
وزن                  kg 5.5
حجم سیلندر                27.2 سانتیمتر مکعب 
پرینت